museduc banner

Α. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών συνεργατών του προγράμματος

Συστηματική επιμόρφωση παρέχεται στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας για παιδιά δημοτικού που οργανώνει το πρόγραμμα στα  σχολεία (δημόσια και μειονοτικά), στο πλαίσιο των ενισχυτικών δράσεων για μαθητές με ασταθή φοίτηση, στα ΚΕΣΠΕΜ και στα κινητά ΚΕΣΠΕΜ. Η συμμετοχή στην επιμόρφωση είναι υποχρεωτική και οργανώνεται με βάση τις ανάγκες των επιμέρους δράσεων.  

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει εκτός από τα σεμινάρια και ώρες συνεργασίας των επιστημονικών υπευθύνων κάθε δράσης με τους εκπαιδευτικούς και τους επόπτες του παιδαγωγικού έργου.

Κατά το σχολικό έτος 2011-12 οργανώθηκαν 176 ώρες επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς συνεργάτες του προγράμματος. Οι θεματικές της επιμόρφωσης επιλέχθηκαν ανάλογα με τις  ιδιαιτερότητες του πεδίου στο οποίο παρεμβαίνει κάθε επιμέρους δράση.  Οι περισσότερες επιμορφώσεις έγιναν στα δύο κεντρικά ΚΕΣΠΕΜ (Κομοτηνής και Ξάνθης), εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπήρχε ανάγκη μεγαλύτερου χώρου και οι επιμορφώσεις έγιναν σε αίθουσες σχολείων.
Οι θεματικές άπτονταν των εξής παιδαγωγικών θεμάτων:

  • διαδικασίες και στρατηγικές παραγωγής γραπτού λόγου 
  • παιδαγωγικές προτάσεις για χρήση ποικίλου υλικού (ηλεκτρονικά παιχνίδια, παιδικά βιβλία, εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια)  
  • διαφοροποιημένη παιδαγωγική  
  • διαχείριση ομάδας  
  • ζητήματα ταυτότητας σε ομάδες παιδιών και εφήβων  
  • εισαγωγή στη διδασκαλία μαθηματικών και φυσικών επιστημών.

 

Β. Εθελοντική επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κατά το σχολικό έτος 2010-11 το Πρόγραμμα οργάνωσε κύκλους επιμόρφωσης με συγκεκριμένες θεματικές ο καθένας, ανοιχτούς σε όλους τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε δημόσια και μειονοτικά σχολεία της Θράκης. Η επιμόρφωση έχει ως βασικό στόχο να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ψυχοπαιδαγωγικές και μεθοδολογικές γνώσεις σχετικά με την αποτελεσματική αξιοποίηση εναλλακτικών εκπαιδευτικών υλικών στην τάξη. Παράλληλη επιδίωξη του προγράμματος επιμόρφωσης είναι να συμβάλει ουσιαστικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, μέσα από διαδικασίες αναστοχασμού και συμμετοχής σε κοινές εκπαιδευτικές δράσεις με τους συναδέλφους τους αλλά και το επιστημονικό δυναμικό του προγράμματος. Βασικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση διαδραματίζουν οι Νέες Τεχνολογίες, οι υπεύθυνοι επιμόρφωσης ανά γεωγραφική περιοχή και οι επιτόπιες επισκέψεις συνεργασίας στα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 P4020050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2010 – 2011 αναπτύχθηκε σε δύο θεματικούς κύκλους (συνολική διάρκεια 60 περίπου ώρες), ο πρώτος από τους οποίους περιλάμβανε δύο και ο δεύτερος τρεις διήμερες συναντήσεις. Κάθε συνάντηση ήταν οργανωμένη με το εξής σχήμα: τη μία μέρα (Παρασκευή απόγευμα) πραγματοποιούνταν θεωρητικές εισηγήσεις και τη δεύτερη μέρα (Σάββατο πρωί) οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια, τα οποία εστίασαν στην επεξεργασία συγκεκριμένων διδακτικών προτάσεων.

Στις επιμορφωτικές συναντήσεις συμμετείχαν α) οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στις ενισχυτικές δράσεις που οργανώνει το Πρόγραμμα στα σχολεία (για αυτούς η συμμετοχή στην επιμόρφωση είναι υποχρεωτική) και β) όσοι εκπαιδευτικοί μειονοτικών και δημόσιων σχολείων της Θράκης εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής.

 P4010016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πρώτη διήμερη συνάντηση του πρώτου κύκλου πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, στις 28 και 29 Ιανουαρίου 2011. (Δείτε περισσότερα)

Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη στις 18, 19 και 20 Φεβρουαρίου 2011. (Δείτε περισσότερα)

Το Μάρτιο 2011 ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος επιμόρφωσης. Η πρώτη διήμερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, στις 11 και 12 Μαρτίου 2011. (Δείτε περισσότερα).

Η δεύτερη διήμερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη, στις 1 και 2 Απριλίου 2011 με συμμετοχή 143 εκπαιδευτικών. (Δείτε περισσότερα, δείτε το video από τη σύντομη παρέμβαση της Άννας Φραγκουδάκη)

Η τρίτη διήμερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 6 και 7 Μαΐου 2011 με συμμετοχή 132 εκπαιδευτικών. (Δείτε περισσότερα

Αξιολόγηση της επιμόρφωσης
Η οργάνωση, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που δίδαξαν αφενός στα μαθήματα και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ΚΕΣΠΕΜ (κεντρικών, περιφερειακών και κινητών), αφετέρου στα μαθήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας που οργάνωσε το Πρόγραμμα σε δημοτικά σχολεία, καταγράφονται αναλυτικά και αξιολογούνται στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης του Προγράμματος για την περίοδο 2010-13. Δείτε τις σχετικές εκθέσεις:

1. Συνοπτική παρουσίαση της επιμόρφωσης 2010-13 (Δράσεις σχετικά με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση)
2. Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ΚΕΣΠΕΜ (2010-13)
2.1 Παράρτημα: Περιεχόμενο επιμορφώσεων εκπαιδευτικών των ΚΕΣΠΕΜ
3. Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ενισχυτικών μαθημάτων σε δημοτικά σχολεία (2010-13)

 

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK