museduc banner

Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σχολικό έτος 2017-18

Τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 2017 οργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ένας επιμορφωτικός κύκλος με αντικείμενο τη χρήση των διδακτικών υλικών που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενη φάση του Προγράμματος, εγκρίθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τυπώθηκαν από τον «Διόφαντο» και διανεμήθηκαν στα γυμνάσια της Θράκης για το σχολικό έτος 2016-17. Επιμορφωτές ήταν οι ίδιοι οι συγγραφείς (και συνεργάτες) των διδακτικών υλικών. Η επιμόρφωση απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα μαθήματα Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες σε Γυμνάσια της Θράκης με μουσουλμάνους μαθητές.

Στόχος της επιμόρφωσης ήταν:

α) η παρουσίαση των διδακτικών υλικών και των παιδαγωγικών αρχών στις οποίες βασίζονται,

β) η παρουσίαση τρόπων αξιοποίησής τους ως συμπληρωματικών προς τα χρησιμοποιούμενα βιβλία, με συγκεκριμένα παραδείγματα από την πλούσια εμπειρία των συνεργατών του Προγράμματος κατά την περίοδο πιλοτικής εφαρμογής τους.

Η επιμόρφωση οργανώθηκε από τους σχολικούς συμβούλους Φιλολόγων, Μαθηματικών και Φυσικών των νομών Ξάνθης και Ροδόπης, φιλοξενήθηκε σε γυμνάσια της Ξάνθης και της Κομοτηνής και την παρακολούθησαν 180 εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί ήταν στην πλειοψηφία τους νέοι, έδειξαν ενδιαφέρον για τα προτεινόμενα υλικά αλλά και διάθεση να τα αξιοποιήσουν. Όλοι ωστόσο, επιμορφωτές και επιμορφούμενοι, συμφώνησαν ότι απαιτείται συμπληρωματική επιμόρφωση ώστε να μπορέσουν πραγματικά να εντάξουν τα διδακτικά υλικά στην καθημερινή τους πρακτική.

Σχολικά έτη 2011-12 και 2012-13

Κατά τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-13 οι επιμορφωτικές δράσεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας επικεντρώνονται στους καθηγητές που διδάσκουν στα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΔ) του Προγράμματος. Δευτερευόντως, κάποιες από τις επιμορφώσεις απευθύνονται στους καθηγητές του πρωινού προγράμματος των σχολείων στα οποία λειτουργεί η Ενισχυτική Διδασκαλία. Με την παρέμβαση αυτή επιδιώκεται η διδασκαλία των μουσουλμάνων μαθητών στο πρωινό και στο απογευματινό πρόγραμμα της ΕΔ να έχει συνέπεια και συνεργασία, ώστε να παράγει καλύτερα αποτελέσματα ως προς την πρόοδο της ελληνομάθειάς τους. Το συνολικό σχήμα στην οργάνωση των επιμορφώσεων που ακολουθείται για όλα τα μαθήματα είναι: Δύο γενικές επιμορφώσεις πάνω σε θέματα διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου και, επιπλέον, ενδοσχολική επιμόρφωση με επισκέψεις σε σχολεία ή σε κάποιες περιπτώσεις συναντήσεις εκπαιδευτικών σε μικρές ομάδες στα ΚΕΣΠΕΜ.

picasa31

Σχολικό έτος 2010-11

Πληθυσμός στον οποίο απευθύνεται η επιμόρφωση
Οι επιμορφώσεις που οργανώθηκαν από το Πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2010-11 απευθύνονταν σε όλους τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης και ειδικότερα σε όσους διδάσκουν σε σχολεία με μουσουλμάνους μαθητές. Η συμμετοχή στην επιμόρφωση ήταν εθελοντική για τους εκπαιδευτικούς του κανονικού ωραρίου, ενώ για τους εκπαιδευτικούς που  απασχολήθηκαν στα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειοαποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία τους με το Πρόγραμμα.

Περιεχόμενο και στόχοι

  • Απόκτηση γνώσεων για τη διγλωσσία, τις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας και τεχνικές διδασκαλίας δίγλωσσου μαθητικού πληθυσμού.

  • Εξοικείωση στη χρήση των νέων καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών, Γλώσσας, Λογοτεχνίας, Ιστορίας, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών

  • Εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την ιδιαίτερη λογική των επιμέρους υλικών ανάλογα με το μάθημα

  • Παρακολούθηση της χρήσης των υλικών του προγράμματος

  • Επιτυχής αντιμετώπιση των δυσκολιών που θέτει σε μικτές τάξεις η διδασκαλία μαθητών με διαφορετικές γλώσσες και ταυτότητες.

Μετά την αρχική γενική επιμόρφωση ακολούθησαν εξειδικευμένες κατά αντικείμενο επιμορφώσεις με βάση τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά υλικά που έχουν παραχθεί από το Πρόγραμμα. Τα νέα υλικά στηρίζονται αφενός στη μέθοδο εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και αφετέρου σε μεθόδους διδασκαλίας καινοτόμες που δεν συνάδουν με την παραδοσιακή διδακτική λογική με την οποία είναι εξοικειωμένοι οι εκπαιδευτικοί. Η επιμόρφωση προωθεί τη διαπολιτισμική προσέγγιση με βάση την αρχή ότι για την ένταξη των μειονοτικών μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα και για την καλή τους επίδοση βασική προϋπόθεση είναι ο σεβασμός και η αποδοχή της ιδιαίτερης πολιτισμικής ταυτότητας και της γλώσσας τους. 
Δείτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 2010-2011

Γενική επιμόρφωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Πραγματοποιήθηκε διήμερη επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, στις 13/1/2011 (Ξάνθη) και στις 14/1/2011 (Κομοτηνή). Περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK