museduc banner

dictionary gymnasio

Το λεξικό συντάχθηκε βάσει των προδιαγραφών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου «Δημιουργία λεξικού για εφήβους» του Προγράμματος «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» (2002-2004). Η εκπόνηση των προδιαγραφών συγγραφής του λεξικού (για έντυπη και για ηλεκτρονική μορφή) αναλήφθηκε από την Έλενα Μάντζαρη, σε συνεργασία με την υπεύθυνη του υποέργου Άννα Ιορδανίδου. Οι προδιαγραφές αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη «Ηλεκτρονικής Λεξικογραφικής Βάσης Δεδομένων» από την εταιρεία πληροφορικής Neurosoft. Στη συγγραφή των λημμάτων και στην καταχώριση στη βάση δεδομένων συμμετείχαν γλωσσολόγοι και εκπαιδευτικοί με ειδίκευση στη λεξικογραφία.
Το λεξικό περιλαμβάνει 10.000 περίπου λήμματα. Το λημματολόγιο προέκυψε από συνδυασμό επεξεργασίας α) του λημματολογίου υπαρχόντων λεξικών της νέας ελληνικής που απευθύνονται σε μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου (ως ενδεικτικού για τον ορισμό του «βασικού λεξιλογίου») και β) ηλεκτρονικού σώματος κειμένων, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα σχολικά βιβλία. Η ανάπτυξή του μέσω λεξικογραφικής βάσης δεδομένων επέτρεψε την εκτέλεση ελέγχων για την ορθότητα του περιεχομένου των λημμάτων και τη συνέπεια των αναφορών από λήμμα σε λήμμα.


Ο σχεδιασμός ενός παιδαγωγικού ερμηνευτικού λεξικού της ελληνικής ως ξένης γλώσσας βασίζεται στη θεωρία και στις εφαρμογές της παιδαγωγικής λεξικογραφίας  και καλείται να δώσει λύσεις λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των μαθητών χρηστών όσο και τις ιδιαιτερότητες της περιγραφόμενης γλώσσας. Οι λύσεις που δόθηκαν στο παρόν λεξικό είναι:

  • Λειτουργική  παρουσίαση του τίτλου του λήμματος, με ευκρινή δήλωση του άρθρου για τα ουσιαστικά και τα επίθετα και ευκρινή δήλωση του τύπου της παθητικής φωνής για τα ρήματα.
  • Σύνταξη απλών και λειτουργικών ορισμών για καθεμία από τις σημασίες του λήμματος: χρήση απλού λεξιλογίου στον ορισμό, που βοηθάει τους αλλόγλωσσους στην κατανόηση της σημασίας και δεν εισάγει λέξεις δυσκολότερες από την οριζόμενη, υιοθέτηση στη διατύπωση του ορισμού ενός λειτουργικού σχήματος, που δίνει στον αλλόγλωσσο την περιγραφή της σημασίας όχι ως εννοιολογική αναπαράσταση αλλά στο συνηθισμένο περιβάλλον χρήσης της.
  • Παρουσίαση επαρκούς αριθμού παραδειγμάτων που εξηγούν την κάθε σημασία προσφέροντας τα χαρακτηριστικά περιβάλλοντα χρήσης της, με λεξιλόγιο εύκολα κατανοητό από τους μαθητές.
  • Δήλωση ακριβών συνωνύμων και αντωνύμων ανά σημασία, αλλά και ανά παράδειγμα, όταν υπάρχει διαφοροποίηση στη χρήση. Ο στόχος αυτής της επιλογής είναι ο μαθητής να μπορεί αβίαστα και χωρίς δυσκολία να αντικαθιστά την οριζόμενη λέξη με άλλη στο ίδιο περιβάλλον χρήσης.
  • Σαφής δήλωση στο λεξικό φράσεων και εκφράσεων της νέας ελληνικής, που ξεπερνούν τα όρια της λέξης και έχουν συγκεκριμένη σημασία και τρόπους διατύπωσης.

Συμπερίληψη σε κάθε λήμμα άλλων λέξεων, παραγώγων ή συνθέτων, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με αυτό.

Εξώφυλλο
Λεξικό της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Ασκήσεις χρήσης Λεξικού

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK