AYRINTILI BİLGİ - Batı Trakya'da Azınlık çocukları için kültürlerarası eğitim.
museduc banner

Amaçlar
KESPEMlerin (yani PEM kısaltmasıyla bilinen, eski adıyla “Müslüman Çocuklarının Eğitimi”, şimdiki adıyla “Trakya’daki Müslüman Azınlık Çocuklarının Eğitimi” Programı’nın kurmuş olduğu destek merkezlerinin) ana amacı azınlık nüfusunun tecrit edilmişlikten çıkmasına yardım etmektir. Bu insanların toplumdan dışlanmalarının en önemli sebebi bu tecrit edilmişlik veya yalıtılmışlık halidir. Yalıtılmışlık, azınlık çocuklarının toplumun geneline entegre olamamalarına neden olur. Çünkü yalıtılmışlık yüzünden çocukların okul dışında Yunanca'yı dinleme, konuşma, yazma ve okuma imkânları veya fırsatları ya yetersizdir ya da hiç yoktur. Azınlığın, nüfusun çoğunluk kısmıyla temasları ve iletişimi çok azdır. KESPEMlerin kuruluşu, "azınlık çocuklarının yalıtılmışlığı kırılırsa, bunun olumlu bir 'çoğaltkan etkisi' olacaktır" varsayımına dayanır. 

KESPEMlerin personelinde hem azınlık hem de çoğunluk mensupları vardır. Haftanın yedi günü ve yılda onbir-buçuk ay açık olan bu destek merkezleri, okula parallel bir biçimde, eğitsel ve yaratıcı etkinlikler hazırlayıp düzenler. KESPEMlerin etkinlikleri öncelikle azınlık öğrencileri ve onların velilerine yönelik olmakla beraber, çoğunluk mensuplarıyla da aktif bir işbirliği ve sürekli bir iletişim içinde olmaya da gayret gösterirler. Merkezlerin pedagojik etkinliklerinde yeni teknolojilerin kullanılmasına büyük önem verilir. Merkezlerde ders veren -- özel hizmet içi eğitimden geçmiş -- eğitimciler de PEM'in hazırlamış olduğu eğitsel materyalleri kullanıp, yenilikçi pedagojik yöntemler uygularlar. 

KESPEMler ilk olarak 2003 yılının Nisan ayında kurulmuştur. 2006 yılında “seyyar” KESPEMler de çalışmaya başlamıştır. Bunlar, dizüstü bilgisayarlar ve çeşitli eğitsel materyallerle donatılmış, içi ve dışı özel olarak biçimlenmiş minibüslerdir. Uzak ve ücra köyleri her gün ziyaret eden seyyar KESPEMler, oralara Program’ın eğitim faaliyetlerini götürür.

Program’ın şimdiki safhasında (2010-2013),

-- (üçü Batı Trakya’nın kentsel merkezlerinde, yedisi kasaba ve köylerde olmak üzere) On KESPEM ve

-- Dört seyyar KESPEM

picasa10

Çalışmalar ve Hizmetler
KESPEMler Azınlık çocuklarının Yunanca’ya hakimiyetini ve okuldaki başarısını artırmayı amaçlayan çeşitli dersler ve eğitsel etkinlikler düzenlemektedir. İlkokul çocuklarına yönelik bilgisayar destekli Yunanca dersleri KESPEMlerin eğitim çalışmalarının ana eksenini teşkil etmektedir. Ama bu derslere ek olarak çeşitli yaşlarda çocuklar ve yetişkinler için birçok başka etkinlik de düzenlenmektedir.

 

KESPEMlerin sunduğu hizmetler şunlardır:

 • Ders yılı ve yaz süresince, İlkokul ve ortaokul öğrencilerine bilgisayar-destekli Yunanca dersleri.
 • Yaz boyunca, ilkokul öğrencilerine Yunanca, ortaokul öğrencilerine Matematik ve Fen Bilgisi dersleri;
 • İlkokul ve lise öğrencilerine, okuldaki derslerinde daha başarılı olmaları için, yardım ve destek;
 • Bütünlemeye kalmış ortaokul öğrencileri için yaz dersleri;
 • Mesleğe yönlendirme (mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı) seminerleri;
 • Öğretmenlere kitap ve başka eğitsel araçlar temin etme;
 • Öğrencilere kitap ödünç verme.
 • Çocuklar ve ergenler için okuma kulüpleri;
 • Okul öncesi çağındaki çocuklar için pedagojik etkinlikler;
 • Azınlık çocuklarının velilerine (genellikle annelere) Yunanca dersleri.
 • Velileri bilgilendirme.
 • Öğretmenlere Türkçe dersleri.
 • Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitim toplantı ve seminerlerinin düzenlenmesi için teknik, lojistik ve yönetsel destek.
 • Seyyar KESPEMlere teknik, lojistik ve yönetsel destek.

 

Bunlara ek olarak, KESPEMlerin görevleri arasında şunlar da vardır:

 

 • Çocukların ve gençlerin katıldığı yaratıcı etkinlikler düzenleme (Yaratıcı Gençlik Atölyeleri – DENler).
 • Genel olarak yerel toplumla ve yerel medyayla iletişim ve diyalog.
 • Velilerle düzenli irtibat.

 
KESPEMlerin Başarısı
Bugün PEM'in genel bir değerlendirilmesi yapılırsa, KESPEMlerin kuruluşunun bu programın gerçekleştirdiği en önemli yenilik olduğu sonucuna varılabilir. Bu destek merkezleri, öğrenci velilerinin güvenini kazanmış, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle olan etkileşimde de takdire değer bir başarı elde etmiştir. KESPEMler, Program'ın temel eğitimsel hedeflerine varma sürecinde esaslı bir rol oynamıştır. Azınlık çocuklarının Yunanca kullandığı saatlerin artması, bu çocukların Yunanca'yı konuşma ve anlama düzeyinin ve okuldaki performanslarının yükselmesi, destek merkezleri olmadan başarılamazdı. 

KESPEMlerde çocuklar Yunanca'yı nispeten çabuk öğrenir. Çocukların Yunanca'da ilerlediklerini gözlemlemek de kolaydır. Bu başarının nedeni, hem yeni kitap ve diğer eğitsel materyallerin kullanımında, hem de – ve özellikle – hizmet içi eğitim almış öğretmenlerde aranmalıdır. Öğrenmeyi külfetli bir vazifeden, oyunsu, hoş ve yaratıcı bir sürece dönüştüren onlardır. Bu öğretmenler, çocukları başka bir dili konuşan bireyler olarak kabul ederler; yani çocukların yetersiz Yunanca'sının, farklı bir anadile sahip olmalarının doğal bir sonucu olduğu gerçeğini idrak etmişlerdir. Dahası, bu öğretmenler, çocukların Türk dilsel ve kültürel kimliğini de kabul etmişlerdir. 

KESPEMlerin başarısında, bu merkezlerdeki kültürlerarası atmosferin ve hem azınlık hem de çoğunluk mensuplarından seçilmiş çifte-lisanlı personelin payı da büyüktür. Merkezlerde çalışanlar, minyatür ölçekte, (Batı) Trakya'nın nüfusunu oluşturan iki ana grup arasında olması arzulanan doğal bir birlikte yaşama ve çalışma atmosferini yaratmışlardır. Merkezlerin kuruluşundan önce, azınlık çocukları ya (a) kendi anadillerinin konuşulduğu, kendileri gibi insanların yaşadığı, kendilerini evlerinde gibi hissettikleri "kendi çevrelerini", ya da (b) iyi bilmedikleri Yunanca'nın konuşulduğu, kendilerini rahat hissetmedikleri, kendilerinden farklı insanların – "öteki"lerin -- yaşadığı "çoğunluğun çevresini" biliyorlardı. Oysa KESPEMlerde kimliklerin ve dillerin birlikte varoluşu, çalışanların ve çocukların iki dili dönüşümlü olarak konuşup, bir o kimliklerini bir bu kimliklerini vurgulamaları çok doğal ve olağan bir durumdur. Çocuklar bu merkezleri "kendi mekânları" gibi kabul etmektedir. O mekânlar da, bu arada, çocukların eserleriyle doludur: resimler, metinler, fotoğraflar, kilden modeller, ve hatta devletin yetkili makamlarına hitaben yazılmış, eğitimde karşılaştıkları sorunlarla ilgili çözüm önerileri...

 

picasa6

 

Yaratıcı Gençlik Atölyeleri'nin (DENlerin) Başarısı
DENlerin KESPEMlerin içinde kendi "mekânları" (odaları) vardır. Bu mekânlarda çocuklar ve gençler ekip veya grup halinde, hem geleneksel hem de yüksek teknolojili araçlar kullanarak yaratıcı etkinliklerde bulunurlar. Bu etkinlikler kollektif niteliktedir ve çocuklara toplumsal yaşamda karşılaştıkları çeşitli sorunlarla – özellikle "öteki"yle, yani dili ve dini farklı olan kişilerle ilişkilerde ortaya çıkan sorunlarla ve farklılıklara eşlik eden önyargılı basmakalıp kanaatlerle -- başa çıkmada yardımcı olurlar. DENlerde çocuklar, aralarındaki anlaşmazlıkları nasıl müzakere edeceklerini, uzlaşmaya nasıl varabileceklerini, iletişimin nasıl sağlanacağını ve koptuktan sonra nasıl tekrar kurulacağını öğrenirler; Bir ekip çalışmasında farklılıkların nasıl bir zenginlik getireceğini keşfederler. Başka bir deyişle, farklı insanların birlikte çalışıp birlikte yaratmasının ne denli zenginleştirici bir deneyim olduğunu farkederler. 

DENlerdeki etkinliklerden de belli olmuştur ki, çocuklar, farklılıklar arasında köprüler kurmada ya da farklılıkları müzakere etmede, büyüklere kıyasla çok daha yaratıcıdırlar. Çocuklar uzlaşmaya varma konusunda da çok daha akıllıca davranırlar; kimseyi kırmayacak, incitmeyecek çözümleri daha kolay bulurlar. İşte bütün bunlara dayanarak diyebiliriz ki çocukların geçmişi yeniden üretmek yerine güzel bir geleceği inşa etmeleri çok daha muhtemeldir.

 

 

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK