museduc banner

İletişim ve Ekip Çalışması Konularında Hizmet-içi Eğitim

(2002-2004 & 2005-2007)

 

Bu hizmet içi eğitimde, iletişim, grup dinamikleri, okuldaki anlaşmazlık durumları gibi konular ele alınmış, "kültürlerarası bir çerçevede iletişim" konusu üzerinde ise özellikle durulmuştur.

 

Amaçlar

Söz konusu eğitimin ana amaçları şunlardı:
(a) Eğitimcileri (öğretmenleri) okulda, ailede, toplumda gelişen ilişki dinamikleri hakkında bilgilendirmek ve bu konuda onları daha duyarlı hale getirmek.

(b) Öğretmenlere, bireysel açıdan kendilerini diğer insanlardan farklı kılan özellikleri keşfetmelerine ve başkalarıyla iletişim kurma konusundaki kişisel becerilerini geliştirmelerine yardım etmek.

(c) Öğretmenlere, okulda karşılaştıkları gündelik sorunlarla başa çıkabilmelerine yarayacak psikolojik teknikleri tanıtmak.

 

Öğretmenin, farklı kültürel kimliklere sahip bireylerin okulda bir arada bulunmasından kaynaklanan zorluklarla başa çıkabilmesi için,

(1) 'problemli' gibi görünen bir davranış biçiminde saklanan mesajları nasıl deşifre edeceğini,

(2) ekip çalışmasını nasıl teşvik edeceğini ve kendi duygularını bir alet gibi kullanarak ekip-içi dinamikleri nasıl değerlendireceğini,
(3) sınıfta beliren olumsuz duyguları ve anlaşmazlıkları nasıl kontrol edeceğini ve zıtlaşmaları nasıl yaratıcı bir sentezin kaynağı haline dönüştürebileceğini, ve

(4) bir yandan bir ekibin düzenli çalışmasını sağlayacak, ama öte yandan da o ekipteki kişilerin iç gelişmesini de engellemeyecek temel davranış kurallarını nasıl bulup belirleyeceğini öğrenmesi şarttır.

 

Ayrıntılı Bilgiler
Hizmet içi eğitimi verenler, her eğitim döneminde, üyeleri değişmeyen "sabit öğretmen grupları" oluşturdular. Böyle grupların oluşturulması, (a) sürecin düzgün bir biçimde ilerleyişini sağlamak ve (b) grup üyelerinin duygusal açıdan birbirine bağlanmalarına ve birbirlerine açılmalarına yardımcı olacak bir güven ve âşinalık ortamının doğması için gerekli sayıldı.

 

2002-2003 eğitim-öğretim yılında, (her biri 20-25 üyeden müteşekkil) iki "sabit öğretmen grubu" oluşturuldu. Bu gruplar, her biri beş saat süren üçer toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda grup üyeleri öğretmenin sınıf içindeki ve dışındaki rolü veya yeriyle ilgili çeşitli konuları tartışıp birlikte analiz ettiler.

 

2003-2004 eğitim-öğretim yılında da, önceki senenin iki grubunun yanı sıra, iki yeni grup daha oluşturuldu. Bu dört grup yıl boyunca her biri beş saat süren altışar toplantı gerçekleştirdi. Her toplantının sonunda yapılan değerlendirmeler, bu hizmet içi eğitim toplantılarının gerçekten yararlı ve etkili olduğunu gösterdi.

 

Psiko-pedagojik konularla ilgili hizmet içi eğitim, Program'ın 2005-2007 safhasında da devam etti.  Bu eğitim kapsamında ortaokul öğretmenleriyle yapılan keşif amaçlı (istikşafi) ön-toplantılar, Ksanthi (İskeçe) ve Komotini'de (Gümülcine) 5 ve 6 Mayıs 2006 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bu toplantıların amaçları şunlardı:

(a) PEM'in önceki safhasında yapılan iletişim, ekip çalışması ve anlaşmazlık çözümü konularındaki hizmet içi eğitim kapsamında oluşturulan gruplara katılan öğretmenlerle yeniden bağlantı kurmak ve onları yeniden biraraya getirmek;

(b) yeni katılımcılarla tanışmak ve onlara bu hizmet içi eğitim toplantılarının nasıl yapıldığını anlatmak;

(c) gelecek sene için genel bir eylem planı taslağı hazırlamak.

 

Bu ilk toplantılardan sonra, 2005-2007 safhasına da, tıpkı önceki safhada olduğu gibi, “sabit öğretmen grupları” oluşturuldu ve her grup için beşer saatlik dört hizmet içi eğitim toplantısı düzenlendi.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK