museduc banner

PEM çerçevesinde şu kongre veya konferanslar düzenlenmiştir:

Konferans: “90 Yıl Sonra Lozan Antlaşması: Azınlıklarla İlgili Düzenlemeler.”
Komotini (Gümülcine), 22 ve 23 Kasım 2013.

"Trakya'daki Müslüman Azınlık Çocuklarının Eğitimi" Programı (PEM), Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (ELİAMEP) ile birlikte, "90 Yıl Sonra Lozan Antlaşması: Azınlıklarla İlgili Düzenlemeler" isimli bir konferans düzenledi. Konferans, 22 ve 23 Kasım 2013 tarihlerinde, Komotini'deki Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Birimi (eski valilik) binasının büyük toplantı salonunda yapıldı.
Konferansla ilgili ayrıntılı bilgiler

 

synedrio komotini press

 

• “Trakya’daki Azınlık Çocuklarının Eğitiminde Yenilikçi Uygulamalar” başlıklı Eğitim Sempozyumu

5, 6 ve 7 Ekim 2012, Komotini (Gümülcine).

Bu sempozyum, anaokulundan liseye kadar eğitimin her basamağında, gerek Programımız çerçevesinde, gerekse Trakya’nın çeşitli okullarında görev yapan öğretmenlerin kendi  inisiyatifleri sonucu hayata geçirilmiş birçok yenilikçi pedagojik uygulamanın bir arada sunulmasını sağlayarak, eğitim camiası dâhilinde esaslı bir diyalog için önemli bir adım teşkil etti.

 

symposiob 2012

• “Kültürel Çeşitlilik ve İnsan Hakları. Azınlık Eğitiminde bir Reformun İncelenmesi” başlıklı Uluslararası Konferans.

23 ve 24 Mayıs 2008, Atina, Atina Üniversitesi Merkez Binası.

Azınlığın kendi özel kimliğine saygı ve haklarının güvence altına alınması, Programımızın Trakya’daki Azınlık eğitimine ilişkin uzun süreli faaliyetlerine yön veren iki temel ekseni teşkil etmiştir. Çeşitli teorileri birer başlangıç noktası kabul ederek ve bu faaliyetlerin gerçekleşmesi sırasında edinilmiş deneyimler temelinde, konferansın amacı, “kültürel çeşitlilik” ve “insan hakları” kavramları arasındaki karşılıklı ilişkilerin toplumsal alanda doğurduğu tezatlar, ikilemler ve sorunsalları göstermekti.

Ayrıntılı bilgi

Konferans programı

• Konferans: “Azınlık Çocuklarının Eğitiminde Düzeltici Müdahale ve Katkılar: Deneyimler, Değişiklikler ve Gelecekle İlgili Değerlendirmeler”

1-2 Haziran 2007, Komotini (Gümülcine), Rodop ili Valilik Binası Büyük Salonu.

Bu konferansta, ağırlıklı olarak, Müslüman Çocuklarının Eğitim Programı’nın (PEM’in) okul dışında -- özellikle de KESPEM olarak bilinen destekleme merkezlerinde -- gerçekleştirilen faaliyetleri tanıtıldı ve bunların azınlık çocuklarının eğitimine sağladığı katkılar anlatıldı. KESPEM faaliyetleriyle ilgili sunumları, Komotini ve Ksanthi (İskeçe) şehirlerindeki ana KESPEMlerde, Sapes (Şapçı), Organi (Hemetli), İasmos (Yassıköy), Sminthi (Dolaphan), Glafki (Gökçepınar) ve Ehinos’ta (Şahin) kurulu küçük KESPEMlerde ve ayrıca seyyar KESPEMlerde çalışanlar yaptılar.

Bu sunumlarla, dinleyicilere, KESPEMlerde verilen Yunan dili dersleri, çocuk ve gençlerin yaptıkları yaratıcı atölye etkinlikleri, Yunanlı öğretmenlere -- azınlık öğrencileriyle daha iyi iletişim kurmaları amacıyla -- verilen Türkçe dersleri, özel ve ciddi sosyoekonomik sorunları olan mahalle ve köylerde uygulanan destek programları ve çocukların öğrenme zorluklarıyla ilgili anne-babalara yönelik danışmanlık hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Konferansta şu nokta özellikle vurgulandı: KESPEM faaliyetlerinin çoğunun en önemli özelliği, farklı kültürel kimliklerden insanların birlikte ve uyum içinde çalışmasıydı.

Faaliyetleri ve sonuçları sunan Program çalışanlarının değerlendirmesine göre, bu başarılı sonuçlara, çağdaş pedagojik yöntemler, en son teknolojiler ve özellikle bilgisayar yoluyla bilgi edinimi yöntemlerinin kullanımı sayesinde ve elektronik eğitsel oyunların da katkısıyla ulaşıldı.

Fakat bununla birlikte, ve herşeyden önce, bu iyi sonuçlar, farklılıkların birlikte ve uyum içinde bulunuşu ve KESPEMlerin çift lisanlı atmosferi sayesinde gerçekleşti. KESPEMlerde, bu merkezlerde çalışanlarla, orada ders gören çocuklar ve onların velileriyle, Batı Trakya toplumundaki kültürel çeşitliliğin yarattığı olumlu etkileşimi, yani sinerjiyi, her gün gözlemlemek mümkündü.

Yaklaşık 400 kişinin takip ettiği konferans, "Azınlık çocuklarının eğitimi: Daha iyi bir gelecek için değerlendirmeler" konulu bir yuvarlak masa tartışmasıyla sona erdi. Bu tartışmaya katılan dokuz azınlık temsilcisi, dört PEM temsilcisiyle yaptıkları bir diyalogla, azınlık çocuklarının eğitim meselelerine dair görüşlerini dile getirdiler.

Ayrıntılı bilgi

Konferans programı

• Konferans: “Yeni Ders Kitapları ve Azınlık Eğitimi ile Milli Eğitimdeki Değişiklikler.”

9-10-11 Şubat 2007, Atina, Atina Belediyesi Kültür Merkezi.

Konferansta, yeni ders kitaplarının hazırlanma süreci ve eğitimde gerçekleştirilen geniş çaplı değişikliklerin bir parçası olan bu kitapların taşıdığı önem işlendi. PEM’in 10 yıllık faaliyeti boyunca yaptığı temel işlerden biri, ilkokul ve ortaokul için çok sayıda kitap ve diğer eğitsel materyaller hazırlamış olmasıydı. Bütün bu kitap ve materyaller, ana dili Yunanca olmayan öğrencilere, daha somut olarak da Batı Trakya’daki azınlık öğrencilerine hitap edecek şekilde tasarlandı. Bu çokyönlü kitap ve eğitsel araçların dayandığı pedagojik ilkelerin (disiplinlerarası yaklaşım, aktif öğrenme, vs.) aynısı daha sonra, 2006-2007 eğitim-öğretim yılının başlangıcından itibaren ülkenin bütün okullarında kullanılan yeni resmi ders kitaplarının hazırlanışında da takip edilmiş, yani PEM’in kitapları bir bakıma milli eğitim kitaplarına örnek teşkil etmiştir.

Konferansın amaçları şunlardı:

  • Eğitsel materyallerin hazırlanış sürecini belirleyen çeşitli parametreleri (epistemolojik, metodolojik, pedagojik, ideolojik) vurgulamak.
  • PEM’in hazırlamış olduğu kitap ve diğer eğitsel araçlar ile bütün ülkede zorunlu dokuz yıllık eğitimde kullanılan ders kitaplarında kısa bir süre önce yapılan değişiklikler arasındaki bağlantıyı göstermek.
  • PEM’in ders kitaplarının ve diğer eğitsel araçlarının üretim sürecinin dayandığı mantığı açıklamak ve bu süreçte kullanılan yöntemleri tanıtmak. Başka bir deyişle, öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimin, pilot uygulamalarının ve kitaplar ile diğer araçların bizzat onları kullanmış öğretmenler tarafından değerlendirilmesinin, bu materyallerin hazırlanış ve üretim sürecinde atlanamaz ve belirleyici adımlar olduğunu anlatmak.
  • Azınlık mensuplarına PEM’in kitap ve materyalleri hakkında kendi görüşlerini ve vardıkları sonuçları açıklama fırsatı vermek.

Konferansa katılanlar arasında, bu ders yılının başından itibaren bütün okullarda okutulan yeni ders kitaplarının yazarları, PEM’in kitap ve diğer eğitsel araçlarının bilimsel sorumluları ve yazım ekibi üyeleriyle hizmet içi eğitim seminerlerine devam etmiş veya eğitsel materyallerin pilot uygulamasına katılmış ilkokul ve ortaokul öğretmenleri bulunmaktaydı. Her oturumda, bildiri sunanlar dışında, o bildirilerde işlenen konularla ilgili tamamlayıcı, bütünleyici yorumlar yapmakla yükümlü ve bu konuların uzmanlarından seçilmiş iki “tartışmacı” da vardı. Konferans, çeşitli bilim insanlarının eğitimde değişikliklerinin zorlukları ve yarattığı beklenti ve fırsatlar konusunda fikirlerini beyan ettikleri bir yuvarlak masa toplantısıyla sona erdi.

Konferansın yapıldığı salonun dışında yeni eğitsel kitap ve diğer araçların tanıtıldığı küçük bir de sergi düzenlendi.

Konferansa katılım, tahmin edilenden yüksekti: Katılanların sayısı 500’e yakındı.

Ayrıntılı bilgi

Konferans programı

• "Azınlıkların Eğitimi: Teorik Zorluklar ve Pedagojik Müdahaleler" isimli konferans.

8-9 Haziran 2004, Atina.

Program'ın ikinci safhasında gerçekleşmiş bu konferansın amacı, bu safha zarfında yapılmış bütün faaliyet ve eğitim sistemine katkıları tanıtmak ve bunların dayandığı (çeşitli disiplinlerden) bilimsel temelleri açıklamaktı. Bu konferansta ayrıca, bütün çalışmaların ortak noktası olan ana siyasi amaca, yani azınlık çocuklarının ve gençlerinin Yunan toplumuna okul vasıtasıyla uyumlu bir biçimde entegrasyonuna da vurgu yapıldı. Konferans, Yunanistan'ın azınlıklarına yönelik günümüzde uygulanan toplumsal politikalar konusunda uzman olan kişilerin katıldığı bir yuvarlak masa toplantısıyla sona erdi. Konferans sürerken, aynı binada, Program'ın faaliyetlerini, bu faaliyetlerin sonuçlarını, hazırlanmış bütün yeni kitap ve diğer eğitsel araçları gösteren ve azınlık öğrencilerinin yaratmış oldukları eserlerden ve yazmış oldukları metinlerden örnekler içeren bir sergi de düzenlendi.

• "Benzerlikler ve Farklılıklar: Eğitimde Yeni Yol Arayışları" isimli uluslararası konferans.

29-30 Kasım 2002, Komotini (Gümülcine).

Bu konferansta, PEM'in çeşitli faaliyetlerinden sorumlu olanlar, bu Program'ın bütün etkinlik ve katkılarını anlatıp, bunların bilimsel ve kültürlerarası boyutunu vurguladılar. Konferanstaki diyalog ve görüş alışverişi, Yunanistan, Türkiye, Sırbistan ve Büyük Britanya'daki üniversitelerden davet edilen sosyalbilimcilerin sundukları tebliğlerle zenginleşti.

• "Azınlıklar, Diller ve Okul" isimli uluslararası konferans.

1-3 Ekim 1999, Komotini (Gümülcine).

Bu konferansa azınlık ve iki-dilli eğitim konularında uzmanlar katıldı. Konferansın amacı, bu tür eğitimde başka yerlerde gerçekleşmiş bazı başarılı örnekleri göstermek ve ayrıca başka ülkelerin kendi çifte-lisanlı öğrenci nüfusunun eğitiminde karşılaştıkları sorunları açıklamaktı. Konferansta bu sorunlar ele alınırken, İsrail ve Filistin, ABD'de Latin Amerika kökenli toplulukların yaşadığı yerler, Belçika'daki çokkültürlü okullar ve Kanada'nın çifte lisanlı yapısı gibi ayırımcılık ve/veya ciddi anlaşmazlıkların hâkim olduğu sosyal ortamlar incelendi.

 

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK